Category: Analiza

Analiza

Ndotja e ambientit gjatë dimrit

Siç e dimë që përgjatë dimrit shumica dërmuese e qyteteve të Kosovës ngrohjen e bëjnë kryesisht me anë të drurit, së fundmi edhe me pelet, në zonat e pasura me qymyr si në Prishtinë, Fushë Kosovë e gjetiu me anë të qymyrit – Linjitit e disa me rrymë. Ndërsa ngrohja qendrore në Prishtinë dhe Gjakovë ndikon pak në sasinë e ndotjes disi më të ultë. 

Të gjitha këto teknologji të ngrohjes aktive gjatë stinës së dimrit shkaktojnë ndotje të lartë, por gjithashtu numri shumë i madh i veturave që qarkullojnë ndonëse një pjesë dërmuese e tyre nuk dihet as teknikisht që janë në gjendje të mirë teknike pasi e dimë shumë mirë se si bëhet kontrolli teknik i veturave.

Nga ana tjetër, pjesa dërmuese e shtëpive në territorin e Kosovës janë të pa izoluara, përveç fasadës së thjeshtë kjo ndikon në mënyrë direkte në humbjen e energjisë gjatë ditëve të dimrit. Kjo ndodh pasi që fasada nuk e ka koeficientin e lartë termik dhe për këtë arsye kemi humbje të madhe të energjisë dhe duhet të kemi ngrohje aktive termike gjatë dimrit që i rrit shpenzimet në mënyrë astronomike sidomos pasi që KEK/KEDS gjatë dimrit e rrit në tarifa tepër të larta. Gjithashtu, politikat jo të mirëfillta të klasës politike po e bën të veten që faturat e energjisë elektrike të jenë astronomikisht të larta, gjersa Kosova e ka qymyrin e vet.

Në disa shtete sidomos ato të zhvilluara, shteti i financon deri në 50% të shpenzimeve për qytetarët e vet që janë të interesuar ta bëjnë izolimin e shtëpisë. Kjo ul humbjen e energjisë gjatë ditëve dimërore dhe rrjedhimisht edhe shpenzimet janë më të ulta.

Nga ana tjetër, edhe financim 50% për rindërtim të kulmit pasi çdo 25 vjet duhet të rindërtohet kulmi. Gjatë këtij veprimi do të instalohej edhe izolimi termik dhe do ta ulte sasinë e lartë të energjisë së humbur përmes kulmit.

Ky projekt është shumë i kushtueshëm por duhet të jetë projekt afatgjatë deri në 30 vite e pastaj do të vjen deri te uljes së ndotjes së ajrit.

Me anë të izolimit të shtëpive/ndërtesave do të ulen edhe shpenzimet.

Gjithashtu me anë të procesit të gazifikimit të Kosovës përmes projektit TAP, do të ishte mirë që të ndërtoheshin kapacitete të reja të kogjenerimit në kryeqendrat e rajoneve fillimisht që do të punonte me anë të gazit natyror. Dhe kjo do të ofronte një decentralizim të gjenerimit të energjisë elektrike si dhe asaj termike që shërben për ngrohje.

 

Advertisements
Analiza

Globalizimi dhe gjuhët; Globalization and the languages

Dje gjersa pija kafe në vendin e njëjtë, ishin ca të tjerë afër e flisnin për martesa, dukej se ishin nga jashtë. E një ndër gjërat që e theksuan është njohuria e gjuhës ose të arritur e të mësuar të gjuhës. Ato flisni në aspekti e integrimit të personit që do të martohej se nëse e di gjuhën mund të gjejë punë më të mirë.

E vërtetë se kur migron në një vend tjetër po e di gjuhën e vendit shumë më lehtë sidomos kur shkon për të blerë gjëra të ndryshme, të mjeku etj. Unë për vete kam mësuar gjuhë të ndryshme edhe pse nuk kam menduar se do të migroja apo ndonjë gjë tjetër në vend tjetër, por thjeshtë më ka pëlqyer mësimi i gjuhëve të huaja.

Nga ana tjetër, siç dihet Kosova është duke shkuar kah integrimet Euro-Altantike si në në BE, gjithashtu edhe në NATO. E kur anëtarësohesh në organizata të ndryshme do të duhen shumë njerëz të dërgohen e ku patjetër duhet të jesh në gjendje të flasësh një nga gjuhët e huaja si për shembull: gjuhën angleze, gjermane e frënge. Nëse do të dërgoheshin njerëz që nuk i flasin të paktën njërën nga këto gjuhë atëherë në misionet tona si në BE, NATO do të duhej të dërgoheshin edhe përkthyes. E kjo direkt e rrit barrën financiare të shtetit tonë.

Gjithashtu mësimi i të paktën një gjuhë të huaj për shembull gjuhën angleze që nga fëmijëria deri në nivelin e tretë të paktën atëherë për tu përgatitur për TOEFL ose IELST nuk do të të duhet të mësosh shumë pasi që me mësimin e asaj gjuhe dita ditas, të ndihmon shumë në përforcimin e mëtutjeshëm.

Globalization and the languages

Yesterday, while I was drinking coffee at exact table and coffee pub, there were some women talking about marriages, it seemed that they were living abroad of my country. One of the topic that they discussed at most was the knowledge of the spouse when they relocate to that country. They were speaking in aspect of integration if the person after he/she is married knows already the language to find a better job and to have a better life quality.

And indeed when you migrate into another country and while you already speak the language used there, it is much easier to cope with life, especially when you go to the groceries or market to buy goods. Me personally, I have learned many foreign languages despite I never thought to immigrate illegally to another country but simply I like learning of foreign languages.

In other hand, as we know Kosovo, my country, is going toward Euro-Atlantic integration as in EU and also in NATO. And when you join to these various organizations there would be needed to learn several languages like English, German and French. If the people sent to these organization would not be in able to speak in one of fore mentioned languages as in EU, NATO there is a need to hiring also interpreters. And this will increase the expenditures of our country.

Also the learning of at least one foreign language, for example of English language, since the childhood, at least up to Common European Framework of Reference for Languages B1/B2 level this would be very helpful to prepare for TOEFL or IELST and therefore you do not have to start learning from scratch but day by day learning process helps you a lot in improvement of the language skills.

Analiza

28 nëntor 2015 v2.

Pas situatës që gjendemi tani, një nga zgjidhjet optimale për momentin e tanishëm do të ishte që të shpartallohej ky parlament dhe shteti të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme sepse gjendja e tanishme është tepër kaotike.  

Barikadimi i qeverisë e ka shpier gjendjen e tanishme sepse shihet qartë që është e pa aftë të qeverisë shtetin dhe me anë të forcës mundohet të na imponojë marrëveshjet e dëmshme që janë nisur nga Hashim Thaçi e përfunduar nga Isa Mustafa. Kjo, është shumë veprim shumë i ultë dhe krijon edhe më shumë paqartësi dhe mendoj se pas këtyre veprimeve përsëri masa të njerëzve do ta ta lëshojnë Kosovën pasi që e panë shumë mirë punën e djehshme.

Shihet qartë nga ana e pushtetit që mundohet që me anë të shantazheve të krijoj trysni te popullata që të pranoj të papranueshëm Bashkësi e komunave me popullësi serbe. Gjithashtu, demarkacioni me Malin e Zi, do të duhej të miratohej nga Parlamenti, i cili tani për tani është jo funksional. Këto dy gjëra do të duhej edhe Gjykata Kushtetuese t’i trajtonte si lëndë që cënojnë Kushtetutën e Republikës së Kosovës e cila garanton që të gjithë qytetarët e Kosovës janë të barabartë, ndërsa me anë të këtyre marrëveshjeve po krijohen dy entitete, thjeshtë një Republika Serbe e dyta në Ballkan.

Që të mos shkojë vendi në luftë civile, presidenti ka autoritet dhe mandat ta shpartalloj parlamentin, zgjedhje të reja. Por, fatkeqësisht kjo e jona është marionetë e partisë në pushtet tash e ca vjet. Kështu që, një e ardhme e pa sigurt është në pamje jo fort larg.

Analiza

Analizë e gjendjes në veriun e Kosovës; Short analysis of the situation in northern Kosovo

Analizë e gjendjes në veriun e Kosovës

Një ndër zonat më problematike në Kosovë është rajoni i Mitrovicës, përkatësisht pjesa veriore e Mitrovicës kryesisht e banuar me pjesëtarë të nacionalitetit Serb si dhe Romë e të tjerë. Në këtë pjesë gjenden edhe disa lokalitete të banuara me shqiptarë siç është Lagjja e Boshnjakëve si dhe disa fshatra tjera si Gushavc, Kçiç i Madh, Vinarc si dhe ndonjë tjetër.

Situata për shqiptarët që jetojnë përtej lumit të Ibrit është e përcjellë me dhunë ndaj shqiptarëve nga ana e serbëve që jetojnë në atë pjesë si të ardhur për qëllime keqbërëse nga rajone të ndryshme të Serbisë. Në këtë mënyrë situata deri në një masë përngjanë me atë që kemi përjetuar para lufte. Me represione, rrahje të shqiptarëve, dëmtim të pronave shqiptare e së fundi kemi edhe eksplodimin e pajisjeve të komunikimit telefonik mobil pronë e kompanisë IPKO përkatësisht Mobitel (kompani sllovene e telefonisë mobile). Këto veprime të fundit nuk na dëmtojnë në aspekt afatgjatë pasi që duke qenë investim i Sllovenisë, dhe duke cenuar investimet sllovene në Kosovë kjo do të ketë implikime në aspektin e lobimit kundër Serbisë në rastin aspiratave të Serbisë për bashkëkangjitje në OTVA (NATO) po ashtu edhe në BE. Kështu që, ata me mjetet e tyre kanë dëmtuar imazhin e tyre ndërkombëtar.

Nga ana tjetër, pasi që ky rajon është jashtë kontrollit dhe administrimit të Republikës së Kosovës një ndër mënyrat e të futurit nën kontroll e administrim të Republikës së Kosovës është edhe zbatimi i orës policore prej orës 18:00 deri në ora 6:00. Me ç’rast do të merrej nën kontroll ajo zonë, pastaj kjo do të ishte një përfitim i madh për buxhetin shtetëror pasi që informaliteti si dhe evazioni fiskal do të bie në masë të madhe pasi që kontrabanda po lulëzon në atë zonë. Frytet e orës policore kemi në rajonin e Gjilanit pasi që kemi shumë fshatra të banuara me serb dhe se nuk bëjnë probleme siç bëjnë serbët e të qytetit të Mitrovicës. Në këtë mënyrë do të kemi zgjidhje të problemit të qytetit të Mitrovicës ku do të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore të gjithë qytetarët e Kosovës.

Ahmet N Murati, 4 maj 2010

Short analysis of the situation in northern Kosovo

One of the most problematic areas in Kosovo is the region of Mitrovica, respectively, the northern part of Mitrovica predominantly inhabited by members of Serbian nationality and Rome and others. In this section there are some localities inhabited by Albanians and Bosniaks as Lagjja e Boshnjakëve and several other villages Gushavc, Kçiç Great, Vinarc and  others.

The situation for Albanians living across the river Ibar is accompanied by violence against Albanians by the Serbs who live in that part also the others who came for misdemeanour purposes from various regions of Serbia. In this way the situation to some extent resemble what we experienced before the war. With repression, beatings of Albanians, damaging of Albanian’s property have also recently explosion of mobile telephone communications equipment company property or IPKO Mobitel (mobile phone company Slovene). These recent actions do not harm us in terms of long-term aspect, as investments as being of Slovenia and Slovenian investments in Kosovo violated this will have implications in terms of lobbying in the case against Serbia’s aspirations to join the NATO and EU. So, with their tools they have damaged their international image.

On the other hand, since this region is out of control and administration of the Republic of one of the ways of bringing under control the administration of the Republic of Kosovo is the implementation of police time from 18:00 am until 6:00 pm. n which case would be taken under control it the area, then it would be a great benefit to the state budget as the informality and tax evasion would fall largely because smuggling is booming in that area. The fruits of curfew have been since a while in the region of Gnjilane as have many Serb villages and they do not make such problems as the Serbs of Mitrovica. In this way we will have a solution to the problem of Mitrovica, where all citizens of Kosovo will co-exist peacefully.

Ahmet N Murati, May 4th, 2010

Analiza

Përvjetori i dytë i pavarësisë së Kosovës! Në pritje të ndodhive!

Përvjetori i dytë i pavarësisë së Kosovës.
Në pritje të ndodhive!

Sot, bëhen dy vite që nga shpallja e pavarësisë ë Kosovës, me që rast u dha fund pritjes shumë vjeçare dhe mundimeve të shumta që breza të shumtë me qëllim që të arrihej kjo. Shumë njerëz nuk arritën ta përjetonin pavarësinë e Kosovës ndonëse kanë dhënë kontribute të ndryshme e ndër ta ndodhet edhe i nderuari, z. Ibrahim Rugova; që dha kontribut të shquar në ndërtimin e Kosovës si shtet i pavarur duke promovuar Kosovën si shtet demokratik, me të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj pa dallime etnike, fetare, race etj. E ndiejmë mungesën thellë në zemrat tona e të gjithë të rënëve gjatë luftërave të ndryshme që kanë ndodhur që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, më 1912, e tutje deri në përfundim të luftës së fundit që populli i Kosovës i ka bërë me forcat e ndryshme serbe.

Çfarë ka bërë Kosova gjatë këtyre dy viteve të para të pavarësisë?

Gjatë përvjetorit të parë kemi pasur një varg njohjesh të para por që kah fundi i përvjetorit të parë filloi një ngërç në njohjet e reja që kryesisht janë si suksese të diplomacisë së shtetit fqinj verior, Serbisë. Kosova përfshihet në marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare që një ndër to mund të cekim anëtarësimi në CEFTA. Dobitë dhe dëmet që na solli anëtarësimi në CEFTA janë të shumta por dëmet janë më të mëdha e sa dobitë pasi që Serbia dhe Bosnja nuk i lejojnë produkte e prodhuesve si dhe të kultivuesve të gjërave ushqimore për në tregje e vendeve të treta. Kjo paraqet një shkelje të marrëveshjes shumëpalëshe, CEFTA, ku është e garantuar shitja e produkteve ndërmjet shteteve anëtare pa pasur tatime në ato produkt.

Në vitin e dytë u korrën disa suksese si dhe u volën me ose pa dëshirë dështime në fusha të ndryshme. Ndër sukseset e para mund të themi njohja nga shtete fqinje si Mali i zi si dhe IRJ Maqedonia, që kanë qenë vazhdimisht nën ndikimin e politikës serbe dashakeqe për shqiptarët. Kjo, qe si një thikë pas shpine për diplomacinë serbe, por ç’të bëjmë i jeta ashtu edhe politika ka baticat si dhe zbatica e veta. Pastaj, Kosova u anëtarësua në Bankën Botërore (BB) si dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN). Edhe kjo numërohet i dështimi i radhës i diplomacisë serbe. Në çështjen e CEFTA-s ende nuk u gjet një zgjidhje, aksione qytetare bënin apel të bojkotoheshin produkte serbe por si duket kjo nismë nuk ka pas shumë sukses. Me një fjalë si zgjidhje e kësaj çështje duket të jetë dalja nga CEFTA si dhe bllokimi I produkteve nga këto dy shtete në kufi e përderisa nuk lëshohen mallrat tona të qarkullohen nëpër Serbi dhe Bosnje dhe Hercegovinë. Më në fund po hetohet shtetësia e Kosovës pasi që policia e Kosovës po arrin t’i qytetarë serb madje edhe politikanë që kanë hyrë në Kosovë ilegalisht. Kjo më bënë të ndihem sado pak që po jemi një shtet një kuptim të mirëfilltë të fjalës ndonëse ende nuk ka mbulesë të kushtetutës së Kosovës në të gjithë territorin e Kosovës. Por, ende shumë punë ka për tu bërë në Kosovën tonë të pavarur – shtet sovran me integritet të territorit por që ende është në konstruksion e sipër.

Së shpejti pritet të shpallet verdikti nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, që do ta shpallë të vlefshme apo të pavlefshme të shpalljes së njëanshme me koordinim me faktorë ndërkombëtar. Ende nuk dihet çfarë pasojash do të ketë në vitin që po vjen. Presim pasaportat biometrikë, kontrollim më të mirë të kufijve, luftë ndaj korrupsionit, ndaj trafikut të lëndëve narkotike, të trafikut të njerëzve, një qasje më serioze ndaj problemeve në sferën rajonale pasi që tanimë jemi bërë shtet apo jo?

Ahmet N Murati
17 shkurt 2010

Analiza

Kosova – realiteti: dje, sot dhe nesër

Tashmë kanë mbetur edhe ca ditë deri në përfundim të vitit kalendarik 2009. Në këtë artikull po mundohem të bëjë një përmbledhje të atyre ngjarjeve që kanë të bëjnë në relacionin Kosovë si dhe institucionet tjera ndërkombëtare siç është Bashkimi Evropian (BE), si dhe të tjera. Ky vit ka pasur edhe ngjarje të mira dhe të këqija kështu që në këtë artikull do të shihen të dy anët e medaljes.

Së pari, gjatë këtij viti të parë të plotë të pavarësisë së Kosovës ka pasur ngjarje të ndryshme nga skena ndërkombëtare siç është kriza ekonomike, ngritja e çmimeve të karburanteve që shkaktoi një rritje të çmimeve të produkteve të ndryshme si ato ushqimore edhe ato jo ushqimore, por një gjë u harruar të rritej ishte rrogat e shërbyesve civil, përkatësisht punëtorëve të sektorit publik. Kjo ka shkaktuar në një rënie të fuqisë blerëse të konsumatorëve përkatësisht qytetarëve të shtetit më të ri në botë.

Ta lëmë tash këtë pak anash të shohim në rrafshin politik çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti. Së pari gjatë këtij viti listës së shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës u janë bashkëngjitur edhe 11 shtete që në gjithsej janë vetëm 64 shtete që kanë njohur pavarësinë e Kosovës gjer në këto momente. Siç dihet, objektivat nuk janë arritur në aspektin e njohjeve të reja të pavarësisë. Por, mos të brengosemi shumë se nuk janë këto objektivat e vetme që nuk janë arritur. Një ndër arritjet në aspektin e liberalizimit të vizave Kosova pasi që më herët nuk ka qenë fare si shtet gjatë këtij viti ka rritur të hyjë në listën e zezë të shteteve për vizat Schengen. Kështu që dal nga dal po ecim përpara përderisa nuk del dikush të na kthej prapa.

Siç e dimë, Kosova gjatë këtij viti është pranuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), si dhe në Bankën Botërore (BB). Kjo shënon një arritje në fushën diplomatike më tepër pasi që në këto institucione anëtarësohen shtetet sovrane gjë që procesin e pavarësisë e bënë më të pakthyeshëm. Tani e tutje do të mund të marrim kredi si për shembull për ndërtimin e termocentralit “Kosova C”, apo autostrada Morinë – Merdar. Por, duhet pasur kujdes pasi që barra e pagesës së kredisë bie mbi qytetarët e Kosovës që me vite të tëra do t’i rëndonte. Kështu që edhe ato para të mara nga FMN apo BB duhet të menaxhohen shumë mirë që mos të ketë ndonjë keqpërdorim me ato mjete.

Në aspektin e ekonomisë siç dihet në Kosovë nuk ka shumë kompani prodhuese kjo bënë që një pjesë e madhe e të hollave të qytetarëve të Kosovës të del jashtë Kosove dhe në këtë mënyrë në trajtë të vazhdueshme vjen deri te pakësimi i parave që janë në qarkullim në Kosovë për shkak të një zhbalancimi që ekziston në raport me importet dhe eksportet. Që të krijohet një ekonomi më të qëndrueshme do të duhet që sa më tepër në Kosovë të hapen punëtori që do të prodhonin diçka sa do pak të vogël që do të shërben si eksport i Kosovës.
Kosova është anëtare e CEFTA-s por kjo marrëveshje nuk është në zbatim pasi që Serbia dhe Bosnja bllokojnë mallrat Kosovare të udhëtojnë tutje në tregjet e vendeve të tjera perëndimore. Në këtë aspekt rruga e ndërtuar Durrës – Kukës i hap Kosovës një korridor të rri të transportit të mallrave – kjo u vërejt gjatë fazës së parë që tuneli ishte i hapur. Kjo rrugë do të shërbente në shumë qëllime jo vetëm për të shkruar pushuesit sa më lehtë në verime në bregdetin e pasur të Shqipërisë por edhe për transportin e njerëzve dhe mallrave për në vendet tjera si Itali e tutje.

Nga ana tjetër një nga elementet themelore të mirëqenies ekonomiko-sociale është dërgimi i parave nga emigrantët që jetojnë në vendet e tjera këtë vit është parë se këto dërgesa kanë qenë më të voglat që kanë ardhur që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Kjo më mënyrë direkte ndikon në dobësimin e fuqisë blerëse te konsumatorët, pra, xhepi i qytetarëve të Kosovës sa vjen e shkurtohet. Siç dihet kriza globale ekonomike e ka pllakosur ekonominë e shumë shteteve botërore ndër to edhe të vendeve të industrializuara, e kjo ka qenë shkaktarë i prurjes më të paktë të parave nga vendet tjera në Kosovë.

Sa i përket sigurisë në vend si shtet më i ri në Evropë ende disa shtylla të shtetit na mungojnë një ndër ta është siguria sidomos e hyrje daljeve jo vetëm në pikat e kalimit të kufirit por edhe në pjesët tjera të kufirit me qëllim të parandalimit jo vetëm të kontrabandimit por edhe hyrje ilegale të elementëve të ndryshëm ndër ta edhe ato elemente kërcënuese për sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Kjo është edhe një nga kriteret për hyrje në BE garantimi i sigurisë në kufijtë shtetit, por këtu ka edhe kritere të tjera siç është korrupsioni – kanceri i shoqërisë që ende nuk është gjetur një kurë për ta shëruar këtë sëmundje të shoqërisë që dita ditës po na gryen pak nga pak por siç thotë a fjalë të urta popullore: “gurë – gurë bëhet mur”, apo “pika –pika mbushet pusi”, pastaj pacenueshmëria e organeve gjyqësore si dhe të forcave të rendit.

Para pak kohe ishin zgjedhjet e para lokale që mbahen pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës që në përgjithësi u vlerësuan si të suksesshme por me disa probleme aty këtu për shkak të mos-korrektësisë dhe mos-përgjegjësisë që disa personave që kanë qenë të përfshirë në procesin zgjedhor. Kjo është thjeshtë një sinjal se në Kosovë duket se ka ende persona që nuk e duan demokracinë parlamentare pasi me çdo kusht duan të fitojë partia e tyre me anë të këtyre veprimeve të pahijshme. Këta persona në përputhje me ligjin do të ishte dashur të dënoheshin për veprat e bëra.

Së, fundmi në aspektin e shëndetësisë janë shënuar disa përmirësime e disa premtime ua dhanë por premtimet si duket vetëm mbetën në letër për rritje pagash që u pat premtuar, nga ana tjetër më në fund na erdhi i paftuari – virusi A/H1N1. Sa i përket rrogave të sektorit publik siç janë policia, zjarrfikësit, mjekët etj, në përgjithësi do të duhej t’iu ishte rritur rroga për shkak se siç thash në fillim çmimet janë ngritur në mënyrë ujëvare të vrullshme.

Më në fund shpresojmë që viti i ardhshëm na sjellë risi të ndryshe si në aspektin e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës, pastaj vendim në favor të Kosovës iGjykatës Ndërkombëtare për Drejtësisë (GjND), si dhe në fund pranimi në Kombet e Bashkuara se kjo hap rrugë të shumta ndër të cilat janë prefiksi telefonik ndërkombëtar, futja e Kosovës në listën e shteteve ISO 3166 do të na jepte mundësinë të kemi edhe ccTLD si dhe shumë dobi tjera që do ta fuste Kosovën në listën e shteteve në shumë shërbime siç ësht Ebay, Paypal, Moneybookers etj.

Të nderuar anëtarë të grupit Kosova në EU shpresoj që mos t’iu bezdis me këtë mesazh të gjatë.

Ju uroj festat e fund/fillim vitit si dhe ju dëshiroj çdo të mirë gjatë 2010.

Me nderime

Ahmet N Murati
28 dhjetor 2009

Kosovo – reality: yesterday, today, tomorrow
There are only few days left until the end of calendar year 2009. In this article I am trying to make a summary of those events related to Kosovo and other international institutions such as the European Union (EU) and other. This year the events has been good and bad so in this article will be seen on both sides of the medal.
On the first hand, during the first full year of independence has had different events from the international scene as the economic crisis, increasing fuel prices that caused an increase in prices of various products such as edible and non edible products, but one thing they forgot was to increase salaries of civil servants, public sector workers respectively. This has caused a decline in consumer purchasing power respectively citizens newest country in the world.

Now leave this little aside to look at political level what has happened during this year. Firstly, this year the list of states that have recognized Kosovo’s independence are also attached 11 countries that so far there are only 64 countries that have recognized Kosovo’s independence until this moment. As known, the objectives are not achieved in terms of new recognizing o independence. But not to worry about that because not only this target has not been achieve there other targets that are not achieved too. One of the achievements in terms of liberalization of visa Kosovo since earlier was not quite as state this year has grown to enter the black list of states for Schengen visas. So, we are getting forward step by step to get out of this black list before unless someone turn us back.

As we know, Kosovo this year was accepted to the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB). This marks a milestone in the diplomatic field as more institutions Kosovo joins where only sovereign states may join and which makes the process of independence on the strongly irreversible. From now on we will be able to get a credit such as for power plant “Kosovo C”, or highways Morine – Merdar. But care should be taken as loan payment burden falls on citizens of Kosovo for years. So, those credits obtained from the IMF and WB should be managed very well not to have any misuse of those funds.

In terms of economy in Kosovo known as not many companies manufacturing this caused a large portion of the money of the citizens of Kosovo and Kosovo out in this way comes in the form of continuing to drop money in circulation in Kosovo due to the unbalancing that exists in relation to imports and exports. To create a sustainable economy that will need much more in Kosovo to open workshops that will produce something like e.g. little parts than that will serve as the export of Kosovo.

Kosovo is a member of CEFTA, but this agreement has no effect as Serbia and Bosnia and Herzegovina are blocking Kosovo goods to travel across to go to the other markets of Western countries. In this aspect highway Durres – Kukes just built has opened a corridor to transport goods – as it was observed during the first phase while tunnel was opened. This road will serve for many purposes not only for the visitors to get easily in breathtaking coast of Albania but also for transporting people and goods to other countries like Italy and beyond.

On the other hand one of the basic elements of economic and social welfare is to send money home by migrants living in other countries this year is that these shipments were the smallest that have started to measure them since the end of the war in Kosovo. This most direct impact affects the weakening purchasing power of consumers; it implies pockets the citizens of Kosovo are becoming shorter and shorter. As you know the global economic crisis has plagued the world economy in many countries among them the industrialized countries, and this has been the cause of remittance are bringing less money from other countries to Kosovo.

Regarding security in the country in the newest country in Europe still some country essential bars missing one of them it is the security, especially the entry outflow not only in border crossing points but also in other parts of the border in order to prevent not only smuggling but also illegal entrance o the different elements among them those elements threatening the security of the citizens of Kosovo. This is also a criteria for EU entry in guaranteeing security alongside country’s borders, but here there are also other criteria such as corruption – the cancer society is not yet found a cure for this disease to heal society day by day to us gryen as little by little but says a popular proverbs: “stone – stone makes wall “, or “speckle –speckle fill a well”, then the inviolability of the judiciary and law enforcement.

Some time before local elections were held after the proclamation of Kosovo independence was assessed as generally successful, but with some problems here and there due to non-correctness and irresponsibility that some persons were involved in the election process. This is simply a signal that in Kosovo there are still people seem to not want parliamentary democracy at all costs because they want to win their party through these improper actions. These persons in accordance with the law would be the sentencing for the actions they had committed.

At, in terms of health recently have seen some improvements and some gave promises, but promises it seems only remained on paper for wage increase that was promised, finally it came, the un-invited – A/H1N1 virus. As salaries to public sector such as police, firefighters, doctors, etc., should generally be increased salary because as I said earlier are raised prices like an impetuous cascade.

Finally we hope that next year bring us to different innovation as in terms of new recognizing of the independence of Kosovo, then a decision in favor of Kosovo at the International Court of Justice (ICJ), and finally joining the United Nations that this paves the way many among which are the international telephone prefix, the inclusion of Kosovo in ISO 3166 list of sovereign countries will give us the opportunity to have the ccTLD as well as many other benefits that would introduce Kosovo in the list of countries in many services such as Ebay, Paypal, Moneybookers etc..

Dear members of the group in EU Kosovo hope not to intrude on this long message.

I wish happy holiday of ending/beginning New Year and wish you all the best during 2010!

With honors

Ahmet N Murati
December 28, 2009