Programi im i parë komplet i bërë në Turbo Pascal 1999

(****************************************************************************) { Ahmet Murati, Detyra 1, Kursi 1d} { Punuar me TPX.EXE p‰r shkak se Turbo.exe jep k‰t‰ mesazh: } { Not enough memory to run program } (****************************************************************************) program … Continue reading Programi im i parë komplet i bërë në Turbo Pascal 1999