Category: Gjuhësi

Këtu do të postohen shkrimet që kanë të bëjnë me ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën shqipe.

Gjuhësi

Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme.
U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu.
In the second lesson we are going to learn for auxiliary verbs in imperfect tense.
Dans la secondair leçon, nous allons apprendre les verbes auxiliaires dans l’imperfait.
In der zweitem Stunde werden wir für die Hilfsverben im Imperfekt zu lernen.

Folja ndihmëse “për të qenë” në kohën e pakryer.
Pomoćni glagol “biti” u nesavršenu vremenu.
Verbe auxiliaire «être» à l’imperfect tense.
Auxiliary verb “to be” at the imperfait tense.
Hilfsverb “zu sein” in Imperfekt.

Shqip
Albanski
Albanian
Albanais
Albanisch
Boshnjakisht
Bošnjački
Bosniak
Bosniac
Bosnisch
Anglisht
Engleski
English
Anglais
Englisch
Frëngjisht
Francuski
French
Français
Francösich
Gjermanisht
Njemački
German
Allemand
Deutsch
Unë isha Bio, bila sam I was J’étais Ich war
Ti ishe Ti si bio You were Tu étais Du warst
Ai, ajo ishe On, Ona je bio/la He, she, it is Il, elle était Er, sie war
Ne ishim Mi smo bili We were Nous étions Wir waren
Ju ishin Vi ste bili You were Vous êtes Ihr wart
Ata, ato ishin On, ona su bili They were Ils, elles étaient Sie sind

Folja ndihmëse “për të pasur” në kohën e pakryer.
Pomoćni glagol “imati” u nesavršenu vremenu.
Verbe auxiliaire «avoir» à l’imperfait.
Auxiliary verb “to have” at the imperfect tense.
Hilfsverb “zu haben” in Imperfekt.

Shqip
Albanski
Albanian
Albanais
Albanisch
Boshnjakisht
Bošnjački
Bosniak
Bosniac
Bosnisch
Anglisht
Engleski
English
Anglais
Englisch
Frëngjisht
Francuski
French
Français
Francösich
Gjermanisht
Njemački
German
Allemand
Deutsch
Unë pata Imao sam I had J”avais Ich hate
Ti pate Ti si imao/imala You had Tu avais Du hattest
Ai, ajo pat On, Ona imap/la He, she, it had Il, elle avait Er, sie  hatte
Ne kishim Mi smo imali We had Nous avions Wir hatten
Ju kishit Vi ste imali You had Vous aviez Ihr hattet
Ata, ato kishin On, ona su imali They had Ils, elles avaient Sie hatten
Advertisements
Gjuhësi

Përshëndetje, ky është mësimi i parë

Në mësimin e parë do të mësojmë për përemrat vetor si dhe foljet ndihmëse në kohën e tashme.
U prvoj lekciji ćemo naučiti lične zamjenice i pomoćnog glagola u sadašnjem vremenu.
In the first lesson we are going to learn for personal pronouns and also auxiliary verbs in present tense.
Dans la première leçon, nous allons apprendre les pronoms personnels et les verbes auxiliaires dans le temps présent.
In der ersten Stunde werden wir für die persönliche Pronomen und auch Hilfsverben im Präsens zu lernen.

Shqip
Albanski
Albanian
Albanais
Albanisch
Boshnjakisht
Bošnjački
Bosniak
Bosniac
Bosnisch
Anglisht
Engleski
English
Anglais
Englisch
Frëngjisht
Francuski
French
Français
Francösich
Gjermanisht
Njemački
German
Allemand
Deutsch
Unë Ja I Je Ich
Ti Ti You Tu Du
Ai, ajo On, Ona He, she, it Il, elle Er, sie
Ne Mi We Nous Wir
Ju Vi You Vous Ihr
Ata, ato On, ona They Ils, elles Sie

Folja ndihmëse “për të qenë” në kohën e tashme.
Pomoćni glagol “biti” u sadašnjem vremenu.
Verbe auxiliaire «être» à l’heure actuelle.
Auxiliary verb “to be” at the present tense.
Hilfsverb “zu sein” in Präsens.

Shqip
Albanski
Albanian
Albanais
Albanisch
Boshnjakisht
Bošnjački
Bosniak
Bosniac
Bosnisch
Anglisht
Engleski
English
Anglais
Englisch
Frëngjisht
Francuski
French
Français
Francösich
Gjermanisht
Njemački
German
Allemand
Deutsch
Unë jam Ja sam I am Je suis Ich bin
Ti je Ti si You are Tu est Du bist
Ai, ajo është On, Ona je He, she, it is Il, elle est Er, sie ist
Ne jemi Mi smo We are Nous sommes Wir sind
Ju jeni Vi ste You are Vous êtes Ihr sind
Ata, ato janë On, ona su They are Ils, elles sont Sie sind

Folja ndihmëse “për të pasur” në kohën e tashme.
Pomoćni glagol “imati” u sadašnjem vremenu.
Verbe auxiliaire «avoir» à l’heure actuelle.
Auxiliary verb “to have” at the present tense.
Hilfsverb “zu haben” in Präsens.

Shqip
Albanski
Albanian
Albanais
Albanisch
Boshnjakisht
Bošnjački
Bosniak
Bosniac
Bosnisch
Anglisht
Engleski
English
Anglais
Englisch
Frëngjisht
Francuski
French
Français
Francösich
Gjermanisht
Njemački
German
Allemand
Deutsch
Unë kam Ja imam I have J’ai Ich habe
Ti ke Ti imaš You have Tu as Du hast
Ai, ajo ka On, Ona ima He, she, it has Il, elle a Er, sie hat
Ne kemi Mi imamo We have Nous avons Wir haben
Ju keni Vi imate You have Vous avez Ihr habt
Ata, ato kanë On, ona imaju They have Ils, elles ont Sie haben