Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson, we are going to learn for auxiliary verbs in the imperfect tense. Dans la secondair leçon, nous allons apprendre les verbes auxiliaires dans l’imperfait. In der zweitem […]