My first large scale app

I was working at a bank a s my task was to develop one Windows based application using C#. The app had to do dealing of social aid from government … Continue reading My first large scale app

Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Nëpër punë të ndryshme kam parë që ka pasur njerëz të kenë mosnjohuri në leximin e shkrimeve me alfabet cirilik. Tani e kam bërë këtë program që e kthen tekstin … Continue reading Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të … Continue reading Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve