Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype

Nëse keni pas rast të shihni reklama të padëshiruara në dritaren e Skype një nga mënyrat më të lehta për ta bllokuar këtë është ta hapni skedarin hosts nga
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
por me privilegje administrative pasi që nuk ju lejon ta ruani

 

Aty e shtoni rreshtin në vijim

127.0.0.1:8084 https://apps.skype.com

edhe me këtë sa herë që skype tenton të kyçet te kjo adresë kompjuteri ia referon adresën e dhënë dhe nuk merr asnjë përgjegjje dhe rrjedhimisht reklamat e padëshiruara më nuk dalin.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.