Një thënie

Jeta vjen e shkon por ne vetëm shohim se si kalon koha por diikush ka shkuar në histori e dikush bën histori që të jetojnë vetëm për të dashuruar.

The life comes and goes but we only see how the time goes away but someone has gone to the history and someone makes history only to love

La vita vieni e va ma noi solamente guardiamo come il tempo passa ma qualcune è andato a la storia ma qualcuno fare di storia per vivere solamente per amare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.