Rezultatet e (pa)besueshëm

Me shkas të rezultateve nga testi i arritshmërisë – maturës ku rezultati në raport me lëndën e gjuhës shqipe dhe asaj angleze ishte i pafavorshëm.

Problemi qëndron që këta fëmijë pas ca vitesh martohen dhe krijojnë familje e çfarë niveli të gjuhës do të kenë fëmijët e tyre.
Mos njohja e mjaftueshme e gjuhës amtare ndikon direkt në kualitetin e mësimit dhe rrjedhimisht edhe notat por edhe testi i arritshmërisë – matura del jo i kënaqshëm.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.