IT Security

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të madhe të punëve ditore. Të lidhurit e kompjuterit me botën e internetit, që ofron një mori të mirash, por edhe një mori të këqijash, hap edhe një portë për infiltrimin e softuerëve keqbërës, që me aktivitetet e tyre të ndryshme për nga natyra e të punuar pengojnë në punën normale të kompjuterit tuaj.

MaxPixel.freegreatpicture.com-It-Security-Cyber-Security-Computer-Security-1784985

Softuerët keqbërës janë të dizajnuar në mënyrë që të punojnë në mënyrë të fshehtë pa u diktuar nga përdoruesi i zakonshëm i kompjuterit. Disa programe keqbërëse në një moment të caktuar nga vet zhvilluesi i tyre aktivizohen dhe bllokojnë punën e kompjuterit. Disa të tjerë e zënë hapësirën e diskut dhe në këtë mënyrë ia zvogëlojnë mundësitë e kompjuterit të punojë si duhet, pasi që një pjesë goxha e madhe në sistemin operativ të Microsoft e përdor si pagefile.sys. Kjo është një memorie punuese dytësore, pasi që memorie punuese parësore është RAM memoria. Kjo memorie përdoret pasi që ta hapni një program të punoni me të, të mbaroni punë me të tani ta mbyllni. Programi në fakt në mbyllet në tërësi por bartet nga RAM memoria në pagefile.sys, pastaj po të ndodh ta hapni për së dyti programin e njëjtë ai do të ekzekutohet më lehtë. E këto programe keqbërëse e zvogëlojnë hapësirën e gatshme kështu që ky pagesfile.sys zvogëlohet dhe në këtë mënyrë kompjuteri punën më ngadalë. Disa programe tjera keqbërëse e ngarkojnë shumë procesorin sa që rëndohet shumë puna. Disa virus janë të specializuar në atë mënyrë që të shpërndahen në tërë rrjetin e brendshëm kështu është më problem heqja e viruseve të tillë.

 • Viruset kompjuterik
 • Krimbat (Worms),
 • Kuajt e Trojës (trojan horses),
 • Vjedhësit e informatave (spyware),
 • Reklama të pandershme (dishonest adware),
 • Vepra dhe vegla kriminale (crimeware) si dhe
 • Vegla rrënjësore (Rootkits)
 • Veglat Ransomware – përfitim ilegal

Virusët kompjuterik

Virusët kompjuterik i hasim kudo, ata zakonisht vijnë si bashkëngjitje në postat elektronike (e-mail), pastaj në pajisjet memorie të largueshme siç mund të jenë CD, DVD, BluRay Disk, USB memorie etj. Në kohërat e hershme disketat kanë qenë burim kryesor i viruseve ndërsa tash janë të paraqitura shumë burime të mundshme të viruseve. Gjatë historisë ka pasur virus të ndryshëm që kanë shërbyer për të kryer vepra të ndryshme që nga bllokimi i sektorit nismëtar – boot sektor deri te fshirja e të gjithë skedarëve që gjenden në disk por jo nëse në diskun e fortë ju keni disa particione – virusët e tillë i fshijnë shënimet veç në particionin e parë.

Krimbat (Worms)

Krimbat janë programe keqbërëse që e zënë hapësirën e diskut si dhe në disa raste janë edhe mass mailer që i marrin të gjitha adresat nga kompjuteri jua dhe i dërgohet një kopje. Rëndom në MSN Messenger, Outlook Express si dhe Outlook kanë shprehur aktivitetin e tyre këto programe keqbërëse pasi që përmes këtyre programeve kryesisht janë shpërndarë, por ka raste që edhe përmes mediumeve tjera të shpërndahen kryesisht me anë të USB memorieve që përmes një skedari të quajtur autorun.inf e ekzekuton virusin dhe krimbin etj.

Kuajt e trojës (trojan horses)

Kuajt e Trojës (trojan horses) – janë programe keqbërëse por puna e tyre e vetme është që pasi që të instalohen në kompjuterin tuaj të hap një port ku personi që e ka dërguar atë të merr kontrollin mbi kompjuterin tuaj. Pastaj, keqbërësi mund të instalojë çfarëdo programe në kompjuterin tuaj e për disa do të flasim më vonë. Eliminimi i këtyre programeve kërkon aftësi të nivelit të lartë pasi që nuk mjafton thjeshtë të hiqet programi keqbërës por edhe mbyllja e portit(eve) që ky program keqbërës mund t’i ketë hapur fillimisht.

Vjedhësit e informatave (spyware)

Vjedhësit e informatave (spyware)– janë programe keqbërëse me efekt në aspektin financiar sidomos për ata persona që bëjnë transaksione bankare. Nëse kompjuteri juaj është i infektuar me të paktën një vjedhës të informatave atëherë nofka dhe fjalëkalimi që përdorni për tu kyçur në ueb faqe të ndryshe për shit-blerje siç është ebay.com. Ky program është i dizajnuar t’i mbledhë të dhënat e bankave në mënyrë që personi që ua ka dërguar të mund të merr para nga llogarit tuaja bankare.

Reklama të pandershme (dishonest adware)

Reklama të pandershme (dishonest adware janë programe që kur bleni një tufë të softuerëve, ju vijnë edhe reklama për programe tjera që nuk iu interesojnë. Nga zhvilluesit kjo shikohet si një mënyrë për shpagimin e punës së tyre duke reklamuar programet e tyre në këtë mënyrë.

Vepra dhe vegla kriminale – Crimeware

Vepra dhe vegla kriminale, këtu përfshihen të gjitha programet keqbërëse që merren me vjedhjen e informatave me anë të keylogger (program për regjistrimin shtypjeve te tasteve në tastierë), me anë të të cilëve zakonisht te postat elektronike (e-mail) vidhet nofka dhe fjalëkalimi për qëllime të caktuara siç mund të jenë presione morale, ekonomike dhe politike, shantazhe, përftimi i fjalëkalimeve nga memoria e përkohshme e sistemit etj. Me një fjalë të gjitha këto veprime janë të sanksionueshme me ligj.

Vegla rrënjësore (Rootkits)

Veglat rrënjësore – këto programe keqbërëse instalohen në kompjuterit tuaj pas hapjes së portit nga ana e kuajve të Trojës dhe shërbejnë për marrjen e funksionalitetit administrativ të kompjuterit në largësi, që do të thotë që keqbërësi mund të jetë në anën tjetër të botës dhe ta ketë kontrollin në nivel administrativ të kompjuterit tuaj. Në këtë mënyrë ai/ajo mund të bëjë çfarë të dojë në kompjuterin tuaj dhe ju nuk mund ta vëreni fare punën e tij.

Veglat Ransomware – përfitim ilegal

Veglat ransomware – përfitim ilegal, janë programe keqbërëse që zakonisht merren përmes bashkëngjitjes në postën elektronike apo përmes klikimit në vjegëza që në mënyrë direkte e shkarkon programin keqbërës. Programi funksionalitetin e tij e ka të tillë që i enkripton skedarët e kompjuterit dhe tani kërkohet që të paguhet një shumë e caktuar kryesisht me monedha virtuale siç është Bitcoin. Por, edhe nëse kryhet pagesa e tarifës së kërkuar nuk të garantohet se mund t’i rikthesh të dhënat e tua që janë të enkriptuara.

Kështu që për tu mbrojtur nga këto të këqija ne duhet që çdo kompjuter ta pajisim me programe për mbrojtje nga virusët si dhe të pajisur me murin e zjarrtë (Firewall). Si sisteme më të sigurta paraqiten ato programe që janë të integruara edhe si Firewall edhe si Antivirus. Këto programe na mbrojnë edhe nga sulmet e hakerëve të ndryshëm si dhe bëjnë mbrojtje ndaj infektimit të kompjuterit tuaj me anë të USB Memorieve. Gjithashtu është e rëndësishme që përditësimi i sistemit operativ si dhe i sistemeve të sigurisë të jetë në nivel të lartë pasi që në këtë mënyrë eliminohen disa lëshime të mundshem në pjesë të ndryshme të sistemeve operative që i kemi në dispozicion.

Letërsi

Lajthitje e moderuar, gabimisht e adresuar tek unë

Lajthitje e moderuar, gabimisht e adresuar tek unë

Kushtuar Serbisë

Ti, lavire, që më sillesh vërdallë
Ke ardhur nga viset e largëta
Dëshiron të më futësh në shtratin tënd,
Në atë shtrat të ndyrë nga kjasinat e djajve,
Të djajve që pranë zjarrit hedhin valle
E sikur ata nuk i frikësohen djegies??
Por kot, ata nuk digjen se janë krijesa zjarri
Krijesa zjarri që të mashtrojnë
Zjarr që me ngrohtësinë e tij
Të ngrinë, zemrën ta shkatërron

Ti, lavire, me dorën tënde
Sikur ma ke ndrydhur zemrën time
Por kot, dora jote është këputur
Dora jote me prek me gjilpërë
Ajo fare trupin tim nuk e kalon,
Dhe tenton të më shpon?
Por ç’të shposh
Një shkëmb graniti
Që me një të prekur të vetme
Gjilpërës, çdo grimcë ia shkatërron
Dorë sate i ka mbetur vetëm hija
E ti kalbjes dot si shpëton

Dora e majtë, dorë e Satanit
Që gjithçka përpinë
E pastaj e rilind të stërkequr
Dorën gjarpër, kokën dhelpër,
Bisht majmuni, trup lakuriqi
Këmbë gjeli, shputë luani!!
Por, kot trupi im
Granit i fortë
E lavirja e përçartur
Fillon me zë të qeshë, të qajë
Të bërtasë me zë të shterur në tejmasë
Se trupi im nuk bie lehtë në grackë!

Granit i fortë
Me rrënjë të ngulitura thellë në tokë
I përballon vërshimit të ujit
Erozionit
Çdo katastrofe tjetër natyrore
E nuk tretet kurrë

Shkurt 1998

 

Moderate aberration, wrongly addressed to me

Dedicated to Serbia

You, whore, who comes around
You have come from remote areas
Wants to impose me into your bed,
In the unclean bed from devil’s drool,
The devils who dance in front of the fire
If they have no fear of burning??
But in vain, they are fire creatures
Fire creatures to cheat you
Fire that with its warmth
Freezes you, ruins the heart

You, whore, with your hand
Like you have strained my heart
But in vain, your hand is whacked
Your hand pikes me with a needle
It does not go through my body,
And attempts to drill on?
But what drill
A granite rock
Since a single touch
To that needle, it destroys each particle
Your hand has left only the shadow
And as you can’t save putrefying

The left hand of Satan’s hand
That swallows everything
Then it is re-born in bad manner
Snake’s hand, fox head,
Monkey’s tail, bat’s body
Cock’s foot, lion’s foot!
But in vain my body
Strong granite
The crazy adulteress
Starts to laugh out loud, to cry
To yell with dried out voice in unreasonably level
That my body does not easily fall into a trap!

Strong granite
With roots deeply embedded in the ground
Could handle the water flow
Erosion
Any other natural disaster
And that never dissolves

February, 1998

 

Aberration modéré, à tort qu’il m’a adressées

Dédié a la Serbie

Toi, le putain, qui agissent autour de
Tu êtes venus de régions éloignées
Veut imposer sur votre lit,
Dans le lit de la vase des diables,
Les diables qui jette la danse du feu
S’ils n’ont pas peur de brûler?
Mais en vain, ce sont des créatures que le feu brûle
Feu de création de tricher
Feu avec sa chaleur
La gelée, le cœur de détruire

Vous, putain, avec votre main
Si je me suis luxée mon cœur
Mais en vain, votre main est cassé
Les touches de votre main avec une aiguille
C’est tout mon corps va,
Et les tentatives de forage sur?
Mais qu’est-ce forer
Un rocher de granit
Depuis une seule touchée
Aiguille, chaque particule il détruit
Votre main a laissé plus que l’ombre
Et comme vous pouvez enregistrer putréfaction

Gauche est le main de Satan
Puisque tout es l’avaler
nouveau-né en la manière mauvais
Le main de serpent, tête de renard,
Singe à queue, le corps de bat
Foot coq, pied de lion!
Mais en vain mon corps
une granite forte
La femme adultère fou
Commence à éclater de rire, à pleurer
De crier à sécher au déraisonnablement
Que mon corps ne tombent pas facilement dans un piège!

Un granit forte
Avec des racines profondément ancrées dans le sol
Capable de traiter le débit d’eau
Érosion
Toute autre catastrophe naturelle
Et jamais en assimiler

 

Février 1998

Letërsi

Milingona e rrëmbyer

Na ishte një herë një familje lumtur milingonash. ata hanin, punonin e loznin të gjithë së bashku. Prindërit kishin dy të vegjël një ishte femër e tjetri mashkull.

Siç ishin duke lozur të vegjlit aty pranë bregut të detit vjen një brumbull dhe e grabit të voglën e të gjorën milingonë. I vogli nuk mundi të bëjë asgjë thirri tërë kohën për ndihmë por prindërit kishin iku larg për të gjetur ushqime.

Dhe kështu i vogli i dëshpëruar u kthye në shtëpi i brengosur për fatin e motrës së tij të vogël, milingonës së vogël. Dhe kështu i vogli filloi që çdo mëngjes të dilte në breg e të shihte mos po i kthehej e vogla dhe e shtrenjta motër milingonë. Por, pritjet dukeshin se ishin të kota dhe se milingona po rritej e rritej. Një mëngjes siç ishte duke pritur i lind një ide. Të ecë tutje në të majtë që të bie më poshtë buzë ujit. Se këta ishin goxha lart të siguruar që mos të ndikonte batica dhe zbatica e ujit. dhe kështu milingona u nis kaloi fusha të gjëra me lule e male me drunj vigan. Kaloi shtatë fusha e shtatë male gjersa arriti në vendin më të përshtatshëm. e tani në një gjethe hipi milingona dhe filloi të lundronte. Milingona lundroi ditë e natë plot 7 ditë dhe 7 net dhe askund nuk ndal. Orientohej me erën që bëhej sa më e fortë e motrës së tij. Dhe në fund arriti në anën tjetër i rraskapitur nga lundrimi i gjatë nëpër shtigje uji të rrezikshme.

Atë natë ai pushoi në breg të detit se hëna nuk shihej fare në horizont dhe gjithandej ishe territor i panjohur deri më sot . Qielli ishte i errtë pa hënë, veç ndonjë yll aty këtu shkëlqente e ndonjë binte ndoshta për të treguar se milingona që ka ardhur ta kërkojë të motrën ka fat. Dhe kështu milingona duke soditur një yll të vetmuar filloi të kotet dhe e zuri gjumi. Duke fjetur milingona sheh një ëndërr ku i duken lojërat që i bëri ai me të motrën sa ishte i vogël. Pa edhe shumë ëndrra të këndshme por në fund iu paraqit skena kur iu kishte grabitur e motra. Dhe në ato çaste i befas i del gjumi por kur i hap sytë e sheh se ishte bërë ditë. Dhe kështu milingona u ngrit dhe filloi të kërkojë. Kaloi fusha e male plotë shtatë dit e net. Dhe nuk u ndal askund se vullneti për ta gjetur të motrën ishte shumë i madh sa që e mundi lodhjen.

Dhe papritmas u gjend në afërsi të vendstrehimit të brumbullit aty kundërmonte një erë e keqe që të zinte hundët. Por prapë vullneti për të gjetur të motrën e mundi erë e keqe dhe milingona filloi të sodiste anë e kënd për ta gjetur të motrën. Dhe pas kërkimit tre ditor ai e hasi të motrën dhe u prek nga ajo pamje që e gjeti të motrën , të stërlodhur, të molisur nga punët që bënte për brumbullin. Por, që milingona në fillim pati frik nga kujtimet e kahershme të brumbullit. Por, një gjë e kishte harruar që tani brumbulli ishte tash i plakur dhe i vetmuar sa që ishte bërë i padëmshëm. Të nesërmen me të filluar të zbardh dita milingona mblodhi tërë guximin dhe ngadalë u nis tatëpjetë me hapa të bindshëm por me drojë mos po zgjohet brumbulli. Me të afruar te shtëpiza e brumbullit milingona e hetoi brumbullin të vrenjtur duke fjetur. Në një çast ai u ndal se brumbulli u rrotullua. Por pasi e pa që sytë ende i kishte të mbyllur ai vazhdoi tutje.

Kur arriti te motërza e vogël ai së pari e kapi atë e mbërtheu, e përqafoi fort pasi që motërzën nuk e kishte parë kaherë. Dhe pastaj dal nga dal e liroi nga pengesa që motërza e kishte pasur kaherë që të mos ikte. Me heqjen e pengesë që e kishte e motërza ai e morri në shpinë motërzën dhe u nis dal nga dal pa bërë zhurmë fare. Dhe pasi kaluan dy ditë e dy net brumbulli e kishte hetuar mungesën e milingonës që e kishe grabitur dhe mblodhi fuqitë e mbetura dhe filloi të fluturoi duke kërkuar për milingonën që i kishte ikur.

Ai, brumbulli, fluturonte lart në lartësi dhe prej pleqërisë nuk mund të shihte mirë. Kjo i pengonte të fluturonte cektë që të shihte më mirë milingonën e ikur. Kaluan ditë e net të tëra e nuk u gjet milingona e tretur. Milingonat e ikura kishin arritur në breg dhe se aty kaluan një natë se nata i zuri edhe uji ishte pak i trazuar. Milingonat gjetën një strehë dhe vendosën ta kalojnë natën aty. Vëllai doli pak vërdallë dhe mblodhi ca gjëra për t’i ngrënë. I solli në strehë dhe së bashku me motërzën ngrënë. Dhe pastaj ata flenë, morën një gjumë të thellë sa që pushuan mjaftë të nesërmen ata u bënë gati ty hipin në një gjethe të vazhdonin tutje të lundronin shtatë ditë e shtatë net. Por papritmas brumbulli i heton dhe niset tek ata. Por ai me fuqitë e veta tash kur është plakur arrit që ngadalë t’i afrohet milingonave por për fat pak para se t’i arrinte milingonat fuqia brumbullin e lë dhe ai mezi fluturon prapa në tokë për të pushuar. Ndërsa milingonat vazhdonin tutje udhëtuan shtatë ditë e shtatë net pro jo pa pasur probleme pasi që brumbulli herë pas here i afrohej. Më në fund në ditën e gjashtë të lundrimit brumbulli rraskapitur me vështirësi kthehet në shtëpinë e ti nga kishte ardhur, ai u rraskapit e braktisi ndjekjen. Dhe në fund erdhën në bregun në anën e tyre. Por që tani duhet kaluar edhe shtatë ditë e shtatë net për të arritur në shtëpinë tyre. Duke ecur milingonat dal nga dal kalojnë kodrat dhe fushat e gjëra por herë pas here me probleme me grabitqar të ndryshëm që tentonin të sulmonin. Më në fund milingonat u afruan afër fshatit të tyre dhe se ishin të lodhur e të rraskapitur. Shtëpinë e kishin në fundin tjetër të fshatit të tyre. Dhe në mes të natës ata ecnin dal nga dal mos të shkaktonin zhurma që t’i shqetësonin të tjerët në fshat. Duke ecur nga dal motërza nuk e mbante mend fare shtëpinë pasi që ishte grabitur shumë herët dhe e sheh vëllanë që ndalet dhe ajo ndalet. Pastaj që të dy futen në një oborr dhe shohin nënë e babanë duke qarë në mes të oborrit duke menduar se i kanë humbur që të dy bijtë e tyre. Por ku u panë që të gjithë shpërtheu gëzimi e lumturia sa që prindërit nuk mund t’i mbanin lotët nga gëzimi dhe kështu atë natë shkuan për të fjetur se ishin të rraskapitur nga udhëtimi i stërzgjatur. Të nesërmen familja ngriti një dolli dhe i ftoi të gjithë fshatarët të festonin kthimin e më të dashurve përsëri në gjirin e ngrohtë familjarë.

Shkruar nga Ahmet N Murati

 

Letërsi

Poezi: Përplasja, The crush, La aglomeración

June 26, 2010 at 11:32pm

Përplasja

Nga Ahmet N Murati
Ndihem i plandosur pas mureve të kohës
Shtyjë tutje, gurët e murit trondisin njëri-tjetrin
nuk bien poshtë, nuk ngjiten as lart
lëvizin majtas-djathtas, por nuk shtyhen dot
Të prangosur duken gurët e vënë në lashtësi
Kujtime, të strukura për të ndërmjetësuar
ndërmjet gurëve që tentojnë t’i shtypin ato
Plasoj tërë fuqinë time t’i shtyjë të gjithë gurët
Fuqia ime ndalet mbi gurët e trazuar
A thua, fuqia ime vetëm i gudulis ata gurë
që s’kanë të ndalur së lëvizurit majtas-djathtas
duke nëpërkëmbur kujtimet e lëna aty-këtu pa qëllim
ashtu siç bie shiu, të lajë faqet e gurëve të amshuar
të trazuar gjer në palcë
ç’të bëjë, më shterruan fuqitë, si mbajë më dot
ndalem i stepur, nuk i lejojë gurët të vërshojnë mbi mua
si breshër që s’do të dinte të ndalej
gjer sa të më dëmtonte e më bënte shkërmoq

The crush

By Ahmet N Murati
I feel sprawled behind the walls of time
I push them away, the stone wall shake each other
do not fall down, not even climb up
they do move on right and on left, but can’t be pushed away
The stones seems to be handcuffed in ancient times
Memories, stuck to mediate
between the stones that tend to squash them
I distribute all my strength back to push all the stones
My Power halts on the troubled rocks
Is it, my power just tickle those stones
that do not stop the handling left-right
mistreat the memories left there with no intention
fallen as rain, wash the eternal face of the stone
disturbed until marrow
what to do, my powers run off, I can’t hold on
I halt hanged back, I don’t permit the stones to flood over me
as hail that wouldn’t know how to halt
as long as it would harm me and make a crumble of me

 La aglomeración

Para Ahmet N Murati
Me siento tirado detrás de las paredes del tiempo
Yo los aleja, el muro de piedra agitar unos a otros
no caer, ni siquiera subir
que se mueven en la derecha y la izquierda, pero no puede ser desplazado
Las piedras parece ser esposado en la antigüedad
Recuerdos, pegado a mediar
entre las piedras que tienden a aplastarlos
Puedo distribuir todas mis fuerzas volver a empujar todas las piedras
Mi energía se detiene en las rocas con problemas
¿Es, simplemente mi poder cosquillas esas piedras
que no se detienen el manejo de izquierda a derecha
maltratar a los recuerdos dejó allí con la intención
caído como lluvia, lavar la cara de la piedra eterna
perturbados hasta la médula
qué hacer, mis poderes corriendo, no puedo parar
Me detengo colgado atrás, no permiten que las piedras de las inundaciones sobre mí
como el granizo que no sabe cómo detener
siempre y cuando me hacen daño y un crumble de mí

Computers

Fillet e punës me C++

Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi te bërë me anë të ciklit do-while.

Në këtë tutorial ju do të mësoni fillet e programimit me C++. Ketu bëhet fjalë për cikle të ndryshme duke përfshirë edhe serinë Fibonaqi.

// Mesimi1.cpp : Percakton piken hyrese per aplikacion konzolle.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

class Fibonacci {
public:
	int a, b, c;
	void generate(int);
};

void Fibonacci::generate(int n) {
	a = 0; b = 1;
	cout << a << " " << b;
	for (int i = 1; i <= n - 2; i++) {
		c = a + b;
		cout << " " << c;
		a = b;
		b = c;
	}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

	float x;    //	
	float y;    //deklarimi i ndryshoreve	
	float n;    //	
	int b;
	int i = 0;
	b = 1;      //e vendos vleren e b-se ne 1	
	cout << 
"Mbledhja e dy numrave, qe ta nderpreni ciklin shtypni -1 " << endl;
	while (b != -1)  //krijo nje unaze qe programi te 
//punoje gjersa personi deshiron te shtoje numra
	{
		//kodi ne vijim u jep perdoruesit te shtoje 
//dy numra dhe te thirre funksioni shtojce qe te paraqet rezultatet
		cout << "Jep numrin x = ";
		cin >> x;
		cout << "Jep numrin y = ";
		cin >> y;

		n = (x + y);

		cout << "Rezultati i n = " << n << endl;

		//Kodi ne vjim e vendos b ne vleren e 
//dhene nga e hyra e perdoruesit qe ta percaktoje nese 
// unaza eshte e thyer qe te perfundoje programi, 
//me vleren -1 dilet nga unaza while

		cout << "Vazhdimi, [-1] të ndërpritet "; 

		cin >> b; //vendoset vlera e dhene ne b

		cout << "Vlera e b =" << b << endl;

		if (b == 2)
		cout << "Vlera e dhene eshte e barabarte me 2" 
               << endl;

	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	cout << "Listimi i numrave nga nje deri ne 10" << endl;
	for (i = 0; i < 10; i++) {
		cout << "Numri " << i << " vlera " << i << endl;
	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	cout << "Anashkalimi i nje cikli" << endl;

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		if (i == 5) { cout << endl; continue; };

		cout << "Vlera e " << i << endl;

	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	cout << "Ndalimi i qarkullimit ne unaze ne numer te dhene" 
    << endl;

	for (i = 0; i < 10; i++) {

		if (i == 5) break;

		cout << "Vlera e " << i << endl;

	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	cout << "Listimi i mbrapshte" << endl;
	for (i = 10; i >= 0; i--) {

		cout << "Vlera e " << i << endl;

	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	cout << "Ndarja e numrave ne çift dhe tek" << endl;
	cout << endl;
	int sumTek = 0, sumCift = 0, countTek = 0, countCift = 0; 
// Deklarimi dhe inicializimi i vlerave me numer te plote


	for (i = 0; i < 10; i++) {
		if (i % 2 == 0) {
			countCift++; // rritja e numrit per nje
			sumCift += i;//
		}
		else
		{
			countTek++; // rritja e numrit per nje
			sumTek += i; //
		}

		 

	}
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;
	printf_s("Shumat: %d cift, %d tek\nNumri %d cift, %d tek", 
      sumCift, sumTek, countCift, countTek);
	cout << endl;
	system("pause");
	cout << endl;

	cout << "Serite Fibonaci" << endl;
	cout << "Shkruaj numrin e termeve qe ju duhen ne seri: ";
	int n1;
	cin >> n1;
	Fibonacci fibonacci;
	fibonacci.generate(n1);
	cout << endl;
	system("pause");
	return 0;
}

 

Kodi i projekti në C++ të VS C++ 2014 si dhe GNU CC

ComputersIT Security

Chrome Password Decryptor

Në shumicën e rasteve i kemi shumë fjalëkalime të ruajtuara në Google Chrome por është pak e vështirë të merret fjalëkalimi edhe pse e di fjalëkalimin e kompjuterit.

Këtë program e kam zhvilluar në C# dhe si të hapet i liston të gjitha fjalëkalimet e ruajtura në Google Chrome. Te kolona Password nuk shihet fjalëkalimi aktuar por janë thjeshtë një grumbull ylla të vendosur. Nëse klikoni dy herë mbi një rresht atëherë ju paraqitet një dialog Windows Login që ta jepni Nofkën dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse janë të sakta atëherë fjalëkalimi i llogarisë së përzgjedhur kopjohet në Clipboard the pastaj mund ta ngjitni me Paste në fushën e fjalëkalimit. Por, pasi që të kyçeni fshijeni fjalëkalimin nga Clipboard duke kopjuar diçka tjetër.

Chrome Passsword Decrypter

ChromePasswordDecrypter

Letërsi

Ti dhe Orkestrimi magjik

Ti dhe Orkestrimi magjik

July 23, 2010 at 2:51am

Ishim te rinj takoheshim rishtazi çdo dite, rrugët tona sikur ishin te ndërlidhura pothuaj në çdo orë të njëjte te ditëve të ndryshme. Kërcitjet e karrocave nëpër rrugët tona, tingëllonin këndshëm sikur te ishin tingëllimet e orës se sahatkullës. Tutje gjendej lumi, që me gurgullimat e tij të ndërthurur aty këtu me cicërimat e zogjve përreth artikulonte një orkestrim magjik që e ndiqja me padurim çdo ditë. I mbushur me emocione kthehesha te muzgu na ngatërrohej nëpër këmbe e rrugës për në shtëpinë time të takoja por siç ishim të rinj vjedhurazi ia hidhnim ndonjë shikim por fjalët sikur i kishim të mbyllura me dry, nuk shkëmbenim asnjë fjalë. Një dite tek po dëgjoja orkestrimin magjik, ashtu papritur u fut një gjë, e tmerrshme ishte, një bubullimë gjëmoi, zogjtë i tmerroi, cicërimat e tyre u ç’akorduan. Befas ca pika ranë, pas tyre edhe një mori pikash tjera pasuan. Lumit gurgullimat sa vijnë e i shtohen e përforcohen, sa që kërcitjet e karrocave filluan të zhyteshin në ujërat e lumit që tanimë kishte dalë nga shtrati i tij të gërryer me kalimin e kohës. Papritmas një urë që ishte tutje e vendosur u plandos në ujërat e turbulluara sa që copë dërrasash, trarët u tretën për pak në ujërat e turbulluara. Sa u panë atje dërrasat, uji i barti vrullshëm në drejtimin të rrugës sonë. Në ato çaste karroca jote kalonte aty pranë dhe një dërrasë e zuri rrotën nga ana e ujërave të furishme dhe e e theu atë. Në atë çast karroca filloi të gravitonte në drejtim të lumit, lum që kishte humbur shtratin e vet e sorollatej sa këtej e sa andej. Në atë moment zgjata dorën dhe e kapa karrocën nga ana tjetër dhe e lidha me litar që mos të rrëshqiste tutje. Shiu nuk ndalej dot, pikat e tij ishin bërë sikur të ishin të ngjitura njëra pas tjetrës por mua nuk më frikësuan të ndihmova të dilje nga karroca për tu ngjitur në vende ku uji nuk arrinte.

Sot, kishin kaluar shumë ditë, javë e vite dhe unë rrija për ca kohë përsëri në të njëjtin vend duke soditur dhe kujtuar ato çaste kur karroca ishte në rrezik të përmbytej. Nuk e harroj edhe gëzimin tënd që pate kur dole nga karroca që ishte gjysmë e përmbytur. Por sot ishte më ndryshe se t’i erdhe pranë dhe më tërhoqe nga kujtimi im që e kisha mbajtur për shumë vite. Sot, të shoh të gëzuar që përsëri gjetëm njëri-tjetrin por kësaj here t’i më tërhoqe.

Letërsi

Nuk shkon

 

Nuk shkon

Nuk shkon kjo natë e errtë
pa parë sytë e tu
Nuk vijnë sekondat me rend
por të stukura nën lakoret e kohës
që shpërndahen në skajet
e orës së rërës

Nuk mund të rri pa ty
ashtu siç nuk rrinë peshqit pa ujin
Më s’më rrihet vet
Më s’më pihet as kafja vet
Pra e dashur, dua të jem
pranë teje sot e përgjithmonë.

It doesn’t make sense

This night doesn’t make sense 
without seeing your eyes
The seconds do not flow accordingly
but stuffed under the time curves
that are spread in the borders
of the hourglass

I can’t stay without you
as like as the fish can’t stay without the water
I can’t stay alone
any long neither the coffee is drinkable
so, my love, I want to be
close to you today and forever.